Sutartis

Ši sutartis sudaroma tarp UAB „Esnet“, įmonės kodas 302482484, (toliau vadinama "Vykdytoju"), ir Užsakovo, užsiregistravusio Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje, teisingai užpildžiusio visus registracijai reikalaujamus, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, ir sutikusio su šios sutarties sąlygomis, savo sutikimą patvirtinusio nurodžius sąlygą "Sutartį perskaičiau, su jos sąlygomis sutinku".
 
1. Sutarties dalykas
1.1. Vykdytojas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui serverių nuomos ir kitas susijusias paslaugas (toliau – "Paslaugos"), o Užsakovas įsipareigoja naudotis Paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.
1.2. Užsakymas – Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje Užsakovo įvesti ir patvirtinti duomenys, užsakomos paslaugos, Paslaugų teikimo terminas bei kita reikalinga informacija.
1.3. Paslaugų aprašymai ir kainos išdėstytos Užsakovo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje adresu: https://www.speedy.lt (toliau – "Tinklalapis").
 
2. Šalių teisės ir pareigos
2.1. Vykdytojas įsipareigoja:
2.1.1. Teikti Užsakovui Užsakyme nustatytas Paslaugas.
2.1.2. Užsakovui informavus apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo, per 4 (keturias) valandas darbo dienomis (nuo 9.00 iki 18.00 val.) arba per 9 (devynias) valandas nedarbo metu, imtis priemonių jiems šalinti.
2.1.3. Užtikrinti Užsakovo suteiktos informacijos konfidencialumą.
2.2. Užsakovas įsipareigoja:
2.2.1. Pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją. Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas pateiktų jo nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
2.2.2. Sudaryti sutartį ir atlikti kitus veiksmus, laikydamasis Vykdytojo nustatytų sąlygų, su kuriomis Užsakovas susipažįsta ir sutinka sudarydamas šią sutartį ir/ar naudodamasis Vykdytojo paslaugomis internetu.
2.2.3. Pasikeitus Užsakovo kontaktinei informacijai arba rekvizitams, informuoti Vykdytoją apie pasikeitimą per 5 darbo dienas arba prisijungus prie Tinklalapio pakeisti savo identifikuojančią informaciją.
2.2.4. Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie tam tikros Paslaugos teikimo sutrikimus.
2.2.5. Savarankiškai darytis duomenų kopijas.
2.2.6. Nenaudoti Vykdytojo Paslaugų neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant masinio el. pašto siuntimu, ir/arba pažeidžiant galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Vykdytojo bei trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.
2.2.7. Saugoti savo prisijungimų duomenis.
2.2.8. Savarankiškai administruoti įsigytas paslaugas, rūpintis programinės įrangos atnaujinimu ir saugumo užtikrinimu arba samdyti kompetentingą tos srities administratorių nuolatinei paslaugos priežiūrai.
2.2.9. Jeigu Užsakovas užsako nemokamą (.TK,.ML,.GA,.CF,.GQ) domeną jis privalo turėti veikiančią svetainę su savo turiniu. Kitu atveju domenas gali būti panaikintas be išankstinio perspėjimo.
2.3. Jeigu Užsakovas imasi bet kokios veiklos, kuri smarkiai ar neproporcingai apkrauna serverio resursus arba tinklo įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant smarkiai aktyvių skriptų naudojimą, Vykdytojas turi teisę nutraukti sutartį arba sustabdyti tam tikros Paslaugos teikimą nedelsiant.
2.4. Vykdytojas turi teisę be išankstinio įspėjimo išjungti Užsakovo serverį jei į jį yra nukreipta DDoS ataka arba serverio veikimas sukelia trikdžius Vykdytojo serverinėje sistemoje.
2.5. Užsakovui laiku neapmokėjus paslaugos, jos vienašališkai yra nutraukiamos arba sustabdomos ir pretenzijos nėra priimamos.

3. Atsiskaitymo tvarka
3.1. Registracijos mokestį (jeigu toks nustatomas), o taip pat abonentinį mokestį už Vykdytojo teikiamas paslaugas, pagal Užsakyme pasirinktą specifikaciją Užsakovas apmoka iš anksto.
3.2. Naujai padaryti užsakymai turi būti apmokėti per 1 savaitę nuo užsakymo datos, vėliau užsakymai yra anuliuojami.
3.3. Visi mokėjimai laikomi atliktais nuo pinigų įskaitymo į Vykdytojo sąskaitą dienos.
3.4. SMS įplaukų užskaitymas suderinamas pagal Operatorių pateiktus duomenis apie suteiktas paslaugas. Jeigu Operatoriai suvestinėje pateiks kitokius duomenis nei Operatorių buvo teikiami viso mėnesio metu, galutinė suma bus perskaičiuojama pagal Operatorių suvestinę. Vykdytojas atkreipia dėmesį, kad tokie duomenų (ypač Gavėjų Operatoriams sumokėtų sumų) nesutapimai gali atsirasti ne dėl Vykdytojo kaltės, o dėl tam tikrų techninių gedimų ar Operatorių abonentų nemokumo (buvo panaudota vogta SIM kortelė, Operatoriaus abonentas neatsiskaitė su Operatoriumi ar pan.) ir kitų priežasčių. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už tokius nesutapimus. Jei Operatoriaus pateikta ataskaita skirsis nuo Sistemos pateiktos ataskaitos už praėjusį laikotarpį, teisinga bus laikoma Operatoriaus pateikta informacija. Jei Vykdytojas iki šios Operatoriaus informacijos pateikimo jau atliko išmokėjimus Kliento naudai ir Operatoriui patikslinus informaciją paaiškėja, jog dalis išmokėtų lėšų turi būti grąžintos, Vykdytojas turi teisę išskaityti ir nurašyti šias lėšas iš Kliento sąskaitos.
3.5. Užsakovui laiku neapmokėjus paslaugos, jos vienašališkai yra nutraukiamos arba sustabdomos ir pretenzijos nėra priimamos.
 
4. Šalių atsakomybė
4.1. Vykdytojas neatsako už bet kokią interneto tinkle esančią ar siūlomą informaciją, medžiagą, produkciją arba paslaugas. Naudodamasis jomis, Užsakovas veikia savo rizika ir prisiima visišką atsakomybę už savo veiksmus. Jokia Vykdytojo ar jo darbuotojų šiame punkte nurodytais klausimais suteikta informacija, patarimai, rekomendacijos nesukuria Vykdytojui jokių įsipareigojimų Užsakovo atžvilgiu.
4.2. Vykdytojas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis Vykdytojo paslaugomis.
4.3. Vykdytojas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį Užsakovui taiko tretieji asmenys.
4.4. Vykdytojas neatsako už Užsakovo serverio turinį, prieštaraujančio galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams ar trečiųjų asmenų teisėms.
4.5. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei negali jų vykdyti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios (force majeure).
 
5. Sutarties galiojimas 
5.1. Teisė naudotis Paslaugomis teikiamomis elektroniniais kanalais galioja Užsakyme nurodytą laikotarpį. Iki Užsakymo termino pabaigos likus nemažiau kaip 1 (vienai) dienai Užsakovui atlikus naują Užsakymą, kaip nurodyta šioje sutartyje, Sutartis pratęsiama automatiškai. Užsakymų skaičius ir laikotarpiai neribojami.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos. 
5.3. Sutartis netenka galios Užsakovui neįvykdžius bent vieno šia Sutartimi prisiimto įsipareigojimo.

6. Kitos nuostatos
6.1. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.
6.2. Visi šioje sutartyje nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
6.3. Ginčus, galinčius kilti dėl Sutarties, Šalys sieks išspręsti gera valia ir abipusiu susitarimu. Šalims geruoju nesusitarus, ginčai bus sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka Vilniuje.
6.4. Užsakovas sutinka, kad Vykdytojas turi teisę naudoti Užsakovo pateiktus duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teikdamas pasiūlymus apie Vykdytojo teikiamas prekes ir paslaugas. Užsakovas Vykdytojo elektroninėje paslaugų valdymo sistemoje gali pareikšti savo nesutikimą dėl Užsakovo pateiktų duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.
© 2023 Speedy.lt
Naršydami Speedy.lt tinklalapyje Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis. Plačiau. x